Tradities, ceremonies en rituelen in AgapeBelgium - Visietekst

Terug naar overzicht
11 maart 2021

Tradities, ceremonies en rituelen in AgapeBelgium - Visietekst

Deze tekst beschrijft de positie en de visie die AgapeBelgium inneemt in het leiden van traditionele ceremonies en het begeleiden van mensen die deze traditionele ceremonies dragen of wensen te dragen.

Inleidend

‘De traditionele ceremonies’ waar in deze tekst naar verwezen kan worden zijn o.a. de zweethutceremonie, de Vision Quest en andere heilige ceremonies en rituelen die door de oorspronkelijke bewoners van Noord-Amerika en Canada in leven zijn gehouden. ‘De traditionele ceremonies’ kunnen ook doelen op andere traditionele ceremonies die door andere oorspronkelijke bewoners van andere continenten bewaard zijn gebleven en overgedragen worden om aangeboden te worden aan Europese volkeren. Deze tekst beschrijft deze ceremonies niet, maar wel de houding waarmee de trainers en ceremonieleiders binnen & van AgapeBelgium omgaan met deze traditionele ceremonies en het begeleiden van mensen op dit pad.

AgapeBelgium

AgapeBelgium gcv is een training-instituut o.l.v. Niek Ghekiere en Stephanie de Bruijckere. Beide zijn (lichaamsgerichte) psychotherapeuten. AgapeBelgium gcv bouwt verder op wat eerder Agape vzw was en onder de leiding van Dirk Ghekiere en Lieve Verhelle uitgroeide tot een therapie- en trainingcentrum. Dit trainingcentrum droeg en draagt een holistische mensvisie en zal de spirituele dimensie van het mens-zijn invulling geven door terug te grijpen naar de kennis en wijsheid dat door traditionele volkeren in leven is gehouden. De hiermee verbonden ceremonies en rituelen vloeien voort  uit de spirituele verhalen van deze volkeren en bieden de mogelijkheid voor de mensen om spiritualiteit te beleven.

Altijd hebben de leiders van Agape en AgapeBelgium zich laten bijstaan door ‘elders’ die opgegroeid zijn en geleefd hebben in en volgens hun traditionele en spirituele gebruiken.

Visie op het leiden van traditionele ceremonies en het aanleren van deze ceremonies

 

 1. Traditionele ceremonies zijn universeel en in elke cultuur aanwezig
 2. Traditionele ceremonies zijn er om de mensen te dienen
 3. Traditionele ceremonies zijn belangrijk en vol van waarden.
 4. Traditionele ceremonies dienen te gaan over verbinding: verbinding met jezelf, de ander, de wereld en’ spirit’
 5. Traditionele ceremonies zijn geworteld in oude mythologieën en gebruiken.
 6. Traditionele ceremonies versterken een individu, een groep, een volk.
 7. Traditionele ceremonies kennen een opbouw, kennen liederen, kennen gebruiken die altijd op dezelfde manier worden gebruikt en toegepast.
 8. Traditionele ceremonies worden gedragen door ‘elders’ die het mandaat hebben gekregen van een volk om nieuwe ceremonieleiders te initiëren.
 9. Er kan niemand uitgesloten worden in het deelnemen aan traditionele ceremonies
 10. Ceremonieleiders hebben zorg voor het lichaam, de belevingen, de gedachten en de ervaringen die een deelnemer kan ervaren tijdens de ceremonie . Hij weet om te gaan met ziekte en psychische klachten en weet hoe een specifieke ceremonie al dan niet een gunstig effect kan hebben op deze klacht of ziekte.
 11. Ceremonieleiders staan steeds in contact met de oudere van wie zij de ceremonie hebben ‘ontvangen’. Deze elder is een traditionele vertegenwoordiger van een volk, een stam die de ceremonie in zijn grootsheid en genuanceerdheid kent. Hij weet de ceremonieleider steeds bij te staan in zijn verdere ontwikkeling.
 12. Ceremonieleiders hebben kennis en ervaring in alle functies, taken, rollen en ceremoniële protocollen die in en rond de ceremonie voldaan dienen te worden.
 13. Ceremonieleiders zijn rolmodellen die op een heel transparante manier de waarden voortleven die geoefend worden in en door ceremonies Zij zijn trotse vertegenwoordigers van een oud medicijn die door een traditionele vertegenwoordiger van een stam aan hem f haar is overgedragen.
 14. Ceremonieleiders zijn verhalenvertellers. Kennen de verschillende mythologieën die verbonden zijn aan de ceremonie. Kennen de genuanceerde en diepe betekenissen van de symboliek aanwezig in de ceremonie en kunnen deze doeltreffend vertalen in functie van de deelnemers aan de ceremonie.
 15. Ceremonieleiders zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheid ten aanzien van hun elder(s), ten aanzien van de deelnemers aan de ceremonie, ten aanzien van hun volk, ten aanzien van de maatschappij, ten aanzien van de wereld.

Achtergrond bij het omgaan met traditionele ceremonies in Europa: De dans van 2 culturen

 

In het zoeken van vele Europeanen naar zinvolle spiritualiteitsbelevingen, vinden vele Europeanen hun antwoord in de traditionele ceremonies van onder andere Noord-Amerika en Canada. Deze ceremonies geven ons andere handvaten om op een bewuste manier ons leven in mooiheid te bewandelen. Deze ceremonies zijn geworteld in eeuwenoude verhalen dat een volk leert hoe zich te gedragen. Ze steunen een volk in het maken van keuzes. Ceremonies dragen bij om op een bewuste en harmonieuze manier om te gaan met medemensen en alle leven dat ons omringt. Deze ceremonies geven gestalte aan oude lessen die weerbaarheid, veerkracht, vertrouwen en samenhorigheid (hebben) (ge)geven aan een volk. Deze kwaliteiten geven sterkte aan een individu, een familie, een volk en vergroten de levenskwaliteit en de overleving van een cultuur (familiecultuur, een organisatiecultuur, een maatschappelijke cultuur[1]). Maar de essentie van vele ceremonies, wereldwijd, gaat over het spiritueel leven als mens in schoonheid en in verbondenheid met al wat bestaat. De aantrekking dat deze ceremonies hebben op het Westerse volk, kan duiden op de spirituele honger en de leegte dat wij collectief verdragen op dit moment.

Dat natives, wereldwijd, hun ceremonies delen met blanken is een groot gebaar dat niet onderschat kan en mag worden. Europeanen mogen niet vergeten dat vele van onze voorouders zich als barbaren hebben gedragen wanneer zij deze volkeren ontmoetten, nu al vele honderden jaren geleden. Sinds dat Europeanen voet aan grond hebben gezet op andere continenten, zijn de gevolgen altijd nefast en pijnlijk geweest voor de oorspronkelijke inwoners op deze continenten. Onze voorouders hebben op een agressieve manier een subtiel en kostbaar evenwicht van een volk in relatie met de aarde, verstoord en vaak soms willen vernietigen. In verschillende trieste gevallen zijn ze daar ook in geslaagd. De dominantie en superieure houding van het blanke ras, blijft nazinderen én blijft zichtbaar tot in onze 21ste eeuw. Daarom zijn wij het aan deze volkeren (én onze voorouders) verplicht erover te waken dat wij niet opnieuw dezelfde veroveringsdrang, aan de dag leggen, maar nu in naam van spiritualiteit. Dit is geen vingerwijzing naar vele blanke ceremonieleiders die bijzonder mooi en waardevol werk verrichten op Europese bodem of wereldwijd. Het is wel een roep om met aandacht, respect en integriteit om te gaan met het spirituele erfgoed van vele levendige tradities.

De manier waarop deze volkeren hun persoonlijke grieven kunnen overstijgen, siert hen meer dan ooit en maken hen waardige rolmodellen voor velen van ons. Maar de reden waarom, bewust of onbewust, zij collectieve pijnen niet als een struikelblok voor zich uit zetten in het tegemoet komen van een (spirituele) vraag van een Europeaan, ligt ingebed in de waarden die uit hun traditionele spiritualiteit voorvloeien. De vrijgevigheid van vele volkeren, wereldwijd, in het delen van hun spirituele kennis, kunde en kunsten ligt ingebed in de essentie van hun spiritualiteit, nl. een hulpvraag nooit onbeantwoord te laten. Zelfs het begeleiden van blanken in het eigen maken van hun ‘medicijnen’ (zo refereren natives vaak naar hun traditionele cermeonies), zullen ze ernstig nemen. Het zijn in dat geval de ouderen die uiteindelijk de toestemming geven om iemand de leiding te geven in het dragen van een ceremonie, ritueel of spirituele handeling. Voorafgaand is er altijd een persoonlijke relatie opgebouwd met die persoon. Is de diepte en de geschiedenis van een ceremonie uitgelegd. Zijn er oefensessies geweest waar de persoon die elder assisteert. En wordt de aspirant ceremonieleider uitgedaagd in het belichamen van waarden en attitudes die van hen een betrouwbaar, integer en respectvol leider kan maken. Daarin en daardoor herkennen de elders de verbinding van hun leerling met spirit. Geduld is voor vele blanken niet altijd een gemakkelijke kwestie, maar is zeker één van de beproevingen die een discipel doormaakt. De schoonheid van deze manier van groeien, ligt in de immense steun en erkenning dat plaatsvindt wanneer je de toestemming krijgt en ceremonie te dragen. Er is een draagvlak dat je de grootste legitimiteit geeft om als een waardige vertegenwoordiger van een ceremonie op te treden. Het maakt het als jonge ceremonieleider uiteindelijk gemakkelijk om in alle zichtbaarheid op een verantwoordelijke manier te handelen.

Het is waar dat onze voorouders ook hun ceremonies hadden die in sommige gevallen veel gelijkenissen vertoonden met de ceremonies van andere volkeren, landen of continenten. Maar onze oude voorouders zijn slachtoffer geworden van verschillende inquisities en hebben deze ceremonies, hun liederen, hun verhalen, hun handelingen doorheen de eeuwen los moeten laten. Het siert de Europeaan om oude tradities te herstellen, maar we kunnen en mogen dit niet doen door andere gebruiken klakloos over te nemen, te koloniseren en toe te eigen zonder communicatie, afstemming en verbinding met de dragers van deze oorspronkelijke oude ceremonies.

Vele traditionele ceremonies vertellen over de relatie dat de mens kan aangaan met de aarde en al het leven op, in en rond onze aarde. De ceremonies dragen ertoe bij dat wij deze relatie opnieuw kunnen aangaan, herstellen en verdiepen. Wij geloven dat de enige manier om verbinding te herstellen met elkaar, met de aarde, met onze voorouders en alle leven dat hier niet is benoemd, plaats vindt door verbinding voor te leven. Verbinding met het Leven, met Spirit is een te grote uitspraak om overtuigend en waardig leiding te nemen over ceremonies. Het zijn de oudsten, zij met het meeste ervaring die de jongere volwassenen kunnen herkennen en erkennen in hun ceremonieel leiderschap, waarin de verbinding met het Leven, met Spirit één onderdeel van is. Wij geloven erin dat wij dan pas kunnen meewerken aan een wereld waarin iedereen zich gerespecteerd kan voelen en iedereen zijn plaats in het leven kan innemen.

 

 

[1] Denk maar aan de manier waarop vele van onze blanke voorouders gepoogd hebben om verschillende stammen uit te roeien. Denk maar aan de manier waarop onze blanke voorouders slavernij hebben geïnstalleerd in het verleden. Denk maar aan de manier waarop etnische minder- en meerderheden met een sterke spiritualiteitsbeleving, vanwege hun unieke verbondenheid met de tradities hun voorouders, naar de gaskamers zijn verbannen. En zo kunnen wij gemakkelijk een blad vullen met vele kruistochten-variaties die nog steeds plaatsvinden in het belang van economische en andere belangen die de illusionaire superioriteit van een individu in stand dient te houden.

Niek Ghekiere

Auteur

Niek Ghekiere

+32 498 52 95 52

©2021 Agape Belgium | Algemene voorwaarden | Privacybeleid | Juridische informatie | Covid19-informatie

Heb jij het ook moeilijk in deze speciale tijden? Heb je nood aan een babbel en een luisterend oor? Wij bieden nu gratis online advies aan. Lees verder

x