Bidden als medicijn

Terug naar overzicht
20 oktober 2021

Bidden als medicijn

Bidden heeft in onze samenleving een wrange smaak. De term heeft bij ons een besmeurd imago verworven. Bidden op zich is dan ook iets wat in de vergetelheid is geraakt. Niet veel mensen bidden nog. Maar wist je dat bidden veel meer is dan je denkt. Bidden is een medicijn. Tijd dus om eens dieper in te gaan op dit onderwerp: spiritualiteit en bidden.

Bidden is een term die in het Westen, onder invloed van de onderdrukking van de katholieke kerk, een besmeurd imago heeft verworven. Bidden was jouw leven in handen leggen van een grotere macht, waarbij het toegestaan was al smeekbedend jezelf uit te drukken. Het effect was niet altijd zelf-realiserend of heel-makend. Het liet ook niet toe om vrij van schuldgevoelens het leven te bewandelen. Bidden werd ingezet om gedrag, dat volgens een bepaalde groep mensen als destructief of moreel verwerpend gezien werd, af te kopen. Bidden heeft in de loop van de geschiedenis dus heel wat toepassingen gekregen die ver afwijken van wat bidden oorspronkelijk was en welke bedoeling het had.

Maar wat is het oorspronkelijke van bidden dan? Gebed losmaken van een religieuze stroming is uitdagend, maar noodzakelijk om dichter bij het oorspronkelijke van bidden te komen. Teveel religies en godsdiensten hebben hun rituelen verbonden met geloofsovertuigingen en andere dogma’s. Vanuit hun culturele samenleving wellicht met goede bedoelingen, maar dit droeg ertoe bij dat het universele karakter van bidden in mist werd verhuld.  Bidden kent 10 karakteristieken die in hun samenhang een heel krachtig medicijn vormen. Deze 10 eigenschappen zijn als onze 10 vingers, waarmee wij het leven kunnen vormgeven. Daar waar onze handen de materie kunnen manipuleren, zal bidden het leven energetisch laden.

  • Bidden kan niet bestaan zonder bewustzijn. Het is een oefenen van bewustzijn. Het is het verdiepen en verkennen van het voelend weten om jouw heel-heid te herwinnen. In dit geval is bidden een bewustzijnsoefening.
  • Bidden is interacteren. Maar interactie vraagt een deler en een ontvanger. In die zin zal bidden als eerste een interactie zijn met jezelf. Het monologeren in plaats van dialogeren. In het spreken met jezelf vindt een ontrafeling plaats, een analyse die onze eigen complexiteit ontwart. In deze gewonnen ruimte is het mogelijk ons te verbinden. In de verbinding met onszelf ligt de mogelijkheid ons te verbinden met de buitenwereld.
  • Bidden is communiceren in de zin van ‘commune creëren’. Het is ervaren verbonden te zijn met alles in jou en buiten jou en in deze ervaren verbinding zijn we in staat onze eigen moraal te verfijnen. Wat is goed voor mij? Wat voor mens ben ik?
  • Bidden leidt tot aanvaarden en zal op deze manier de functie van frustratietolerantie opnemen. Maar het is meer dan het leren omgaan met frustratie. Bidden kan niet bestaan zonder enige notie van bewustzijn van de realiteit. Op zijn minst de ervaren, beleefde realiteit in onszelf. De mogelijkheid om deze realiteit te projecteren op een buiten onszelf liggende goedheid, maakt het mogelijk onze innerlijke goedheid aan te wakker en te oefenen. Om dat mogelijk te maken is een minimale aanvaarding noodzakelijk. Het is het danken dat het accepteren versterkt.
  • Bidden reflecteert onze attitude en verscherpt onze attitude. Het ontdoet zich van de franjes van de persoonlijkheid en legt de eenvoud van onze uniekheid bloot. In deze naaktheid kunnen we onze eigenheid het best zien. Vele gebeden bezingen hoe we willen zijn en op welke manier we onszelf wensen te etaleren.
  • Bidden is motiveren. Het is een focus creëren die geworteld is in het verlangen om ons zelf te realiseren. In een gebed leggen we een be-doel-ing. (wat wil ik, daar ga ik voor)
  • Bidden is beïnvloeden. In eerste instantie onszelf. Maar ook onze relatie met alles wat bestaat. Als we onze manier van denken beïnvloeden, beïnvloeden we de cellen van ons bestaan.
  • Bidden is overgave. In eerste instantie de overgave aan onszelf. Maar ook aan het leven.
  • Bidden is erkenning geven aan alles wat bestaat. In onszelf en buiten onszelf.
  • Bidden is sacraal.

Bidden wordt steeds meer een specialisatie binnen verschillende onderzoeksdomeinen van de gezondheidszorg. Het beoefenen van religieuze rituelen en handelingen behoort al eeuwen toe aan de gezondheid en mensen hopen dat het uitvoeren hiervan zal zorgen voor een gezond lichaam en een gezonde geest. Mensen bidden dus voor een goede gezondheid en voor verlossing van pijn. Mensen bidden om gemakkelijker te leren omgaan met hun emoties, om nog gemakkelijker toegang te hebben tot hun talenten en voor bescherming. Bidden mag resulteren in gezondheid en vertrouwen, rust en verbindende veilige hechting.

Immuunsysteem

Depressieve klachten en angstklachten nemen af bij mensen die regelmatig bidden. En er zijn zeker ook belangrijke aanwijzingen dat ons somatische lichaam niet ongevoelig is voor de gebeden. Bloeddruk en hartklachten nemen af bij zij die regelmatig in gebed gaan. Het immuunsysteem versterkt en zelfs zintuigen verbeteren in werking. Overspanning en zelfs dementie zijn gevoelig voor de kracht van het gebed. Maar ook mensen met kanker zullen genieten van de effecten van bidden (er zijn onderzoeken die aantonen dat op 100 mensen zeker 65 mensen minder risico lopen op herval en een langer leven kennen). Hoe dan ook zullen 75 mensen op de 100 langer leven omdat ze regelmatig bidden.

Er zijn belangrijke vaststellingen genoteerd waarin het effect van bidden op afstand werd gemeten. In één onderzoek dat plaatsvond in Zuid Korea werden mensen uit Amerika,  Canada en Australië gevraagd te bidden voor vrouwen die een in vitro fertilisatie ondergingen. De vrouwen werden in 2 groepen onderverdeeld waarbij niemand wist dat er voor hen gebeden zou worden. Het was een gerandomiseerd, triple blind gecontroleerd verkennend onderzoek. De studie toonde aan dat onder de vrouwen waarvoor gebeden werd, de zwangerschapsgraad bijna 2x groter was in vergelijking met deze waarvoor niet werd gebeden. Deze studie werd geconcludeerd met de vaststelling dat gebed op afstand zowel de innesteling als de zwangerschap tegemoet komt. (Cha, et al)

Een ander soortgelijk onderzoek werd uitgevoerd op dieren. Dit onderzoek is niet onbelangrijk omdat er bij dieren geen sprake kan zijn van een placebo-effect. De dieren, baby galago’s, hadden de gewoonte zichzelf te verwonden. Galago’s zijn kleine Afrikaanse nachtdieren die verwant zijn aan de lori. Ook deze dieren werden in 2 groepen verdeeld. Men merkte op dat de groep waarvoor men ging bidden, duidelijk minder grote zelf-aangerichte verwondingen vertoonde en de hematologische waarden van deze dieren veel gunstiger waren in vergelijking met de controlegroep (Lesniak). 

Toch moet dit voorzichtig benaderd worden volgens wetenschappers. Er zijn immers ook studies gevoerd waarbij geen statistisch aanwijsbare effecten werden waargenomen. En er zijn ook aanwijzingen dat wanneer de patiënten wisten dat er voor hen gebeden werd, het contra-effect zichtbaarder en aantoonbaarder werd.

Maar we kunnen ons niet enkel berusten op gebed als het gaat over genezingen. We dienen het gebed altijd half-weg tegemoet te komen, zoals Ron Evans vertelt. Of dit nu betekent door letterlijk jouw gebed in beweging te brengen of je te laten behandelen. Een gebed is hoe dan ook een belangrijke oefening om bewust deel te nemen aan de mysterieuze bewegingen en de onderlinge verbondenheid die bestaat met alles wat leeft.

Bidden en nederigheid

Het belang van bidden valt dus ongetwijfeld niet te verwaarlozen. Maar hoe kunnen we nu bidden? Deze vraag is ook niet heel eenduidig te beantwoorden. Een authentiek gebed is namelijk even exclusief als de vingerafdrukken van elk mens. Toch kunnen we een aantal ‘ingrediënten’ aanbieden die bidden vergemakkelijken.

‘Bidden’ is geen kwestie van jezelf klein maken om gezien te worden door God.

‘Bidden’ is geen kwestie van jezelf klein maken om gezien te worden door God. Nederigheid is dan wel een bijzondere vaardigheid, maar het is niet gelijk te stellen aan jezelf verkleinen. Integendeel. Een nederig persoon is een heel zelfbewust persoon en zal zich daarom ook niet kleiner opstellen. Hij zou zijn zelfbewustzijn beschadigen indien hij dat wel zou doen. Maar een nederig iemand weet wel welke positie hij in dient te nemen en zal vanuit deze waarheid zichzelf uitdrukken. Niet om te laten zien wat hij allemaal weet en heeft gedragen in zijn leven. De littekens op het lichaam behoren als eerste het lichaam toe en zullen pas getoond worden als daartoe een relevantie is. Een nederig iemand blijft waardig en is zich bewust van grotere krachten die het leven vitaal maken. Een nederig persoon weet dat de krachten in zijn lichaam een fractie kunnen dragen van de krachten die de donderwolken naar voren drijven. Een nederig iemand weet wat hij wil, maar dwingt niet af. Hij geeft zich over en wandelt het gebed tegemoet met een liefdevolle nieuwsgierigheid en dankbaarheid.

(Tekst: Niek Ghekiere) 

 

Niek Ghekiere

Auteur

Niek Ghekiere

+32 498 52 95 52

©2023 Agape Belgium | Algemene voorwaarden | Privacybeleid | Juridische informatie | Covid19-informatie