Algemene voorwaarden

 

ALGEMENE BEPALINGEN

Deze bepalingen maken onlosmakelijk deel uit van de overeenkomst tussen het AgapeBelgium gcv en de cursist/cliënt als weergegeven op het inschrijfformulier.

ALGEMENE BEGRIPSBEPALINGEN

 1. Het therapie- en opleidingsinstituut: AgapeBelgium gcv, Koolskamp.
 2. De cursist: degene die zich na ondertekening van het inschrijfformulier heeft ingeschreven voor een van de door het opleidingsinstituut georganiseerde opleidingen of trainingen.
 3. De cliënt: degene die zich na ondertekening van het inschrijfformulier heeft ingeschreven voor een van de door het therapie- en opleidingsinstituut georganiseerd programma en/of georganiseerde ceremonie of ritueel.
 4. De digitale brochure op de website: studie informatie van het opleidingsinstituut waarin alle relevante gegevens van de betreffende opleiding(en) zijn vermeld.
 5. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die zodanig is gesloten dat uitsluitend gebruik is gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, zoals schriftelijke correspondentie of elektronische communicatie.
 6. Examen: een officiële toets, waardoor een (deel van een) opleiding wordt afgerond. De vorm van een examen kan zijn: theoretische toets, praktijktoets, portfoliobeoordeling, proeve van bekwaamheid en/of assessment.
 7. Het project/programma: Slaat op een specifiek aanbod van AgapeBelgium wat kan bestaan uit een opleiding, een training, een workshop, een lezing, een ritueel, een ceremonie, een therapiereeks, een coaching-traject of een ander aanbod dat geprogrammeerd wordt door AgapeBelgium.

DE OPLEIDING

 1. De cursist wordt de garantie gegeven dat de opleiding, waarvoor een examen mogelijk is, is afgestemd op de eisen van de examenafnemende instantie en of de eisen van het beroepsveld/beroepsorganisatie(s) en/of de competenties noodzakelijk om specifieke handelingen op een veilige manier te kunnen uitvoeren. Indien deze eisen worden gewijzigd, dan zal de opleiding daaraan worden aangepast.
 2. Het opleidingsinstituut verzorgt de opleiding zoals deze vermeld staat in de studiegids/website.

INSCHRIJVEN

 1. Inschrijven gebeurt via het inschrijfformulier van de gekozen training/workshop/opleiding op onze website. Inschrijven via de website geldt als officiële inschrijving. 
 2. Nadat wij uw inschrijving ontvangen hebben, krijgt u hiervan ook bevestiging per email. Voor aanvang van het programma ontvangt u nog praktische informatie van ons per email.
 3. Daar bij de meeste activiteiten een maximum aantal deelnemers voorzien is, is de datum van betaling bepalend voor deelname. U schrijft het te betalen bedrag binnen de voorziene termijn van 30 dagen over op de bankrekening van AgapeBelgium tenzij anders vermeld: IBAN BE30 751206810811, BIC/SWIFT AXABBE22, Bank: Axabank; Marktplaats 35, 8830 Hooglede, Belgium. Bij uw storting maak je altijd vermelding van de referentie op de factuur.

DE OVEREENKOMST TUSSEN HET OPLEIDINGSINSTITUUT EN DE CURSISTINSCHRIJVEN

 1. De overeenkomst tussen het opleidingsinstituut en de cursist wordt schriftelijk aangegaan. Bij ontvangst van het volledig ingevulde inschrijfformulier dat via de website wordt aangeboden treedt de studieovereenkomst in werking. De cursist ontvangt een bevestiging van inschrijving van het opleidingsinstituut. Na ontvangst van inschrijving, ontvangt de cursist een gedetailleerde overeenkomst die betrekking heeft op de opleiding/training/programma waarvoor de cursist zich heeft ingeschreven.
  Indien de cursist jonger dan 18 jaar is, dient een wettelijke vertegenwoordiger het inschrijfformulier mede te ondertekenen.
 2. De cursist is gehouden iedere wijziging in de persoonlijke gegevens schriftelijk aan het opleidingsinstituut te melden.

KOSTEN VAN DE OPLEIDING

Aan de opleiding zijn onder meer de navolgende kosten verbonden:

 1. Lesgeld: het opleidingsinstituut bepaalt de hoogte van het lesgeld en vermeldt dit in de studiegids/website/digitale brochure.
 2. Leermiddelen en materialen: het opleidingsinstituut bepaalt de kosten voor leerboeken, dictaten en werkmateriaal en vermeldt deze in de studiegids/website.
 3. Intakekosten: kosten welke verband houden met het aangenomen worden voor een opleiding/training. Deze kosten worden door het opleidingsinstituut bepaald en worden -wanneer van toepassing- vermeld in de studiegids/website.

BETALING VAN HET LESGELD

 1. Het opleidingsinstituut bepaalt de termijnen waarin het lesgeld voldaan moet worden. De cursist verbindt zich ertoe dat de factuur betaald wordt binnen de 30 dagen na de ontvangst ervan en uiterlijk vóór de aanvangsdatum van de opleiding, en dit van rechtswege en zonder ingebrekestelling. Bij inschrijving op of na de aanvangsdatum van de opleiding, is de factuur onmiddellijk betaalbaar. Het gebruik van KMO-portefeuille ontslaat de cursist niet van tijdige betaling van de factuur.
 2. Betaling van het lesgeld of een termijn hiervan dient steeds bij vooruitbetaling te geschieden. Bij betaling in termijnen dient de eerste termijn bij inschrijving te worden voldaan. Bij betaling in termijnen dient de laatste betaling voldaan te zijn voor afloop van de betreffende opleidings- of trainingsdagen.
 3. Het opleidingsinstituut mag cursisten, die niet aan de overeengekomen financiële verplichtingen voldoen, van verder onderwijs uitsluiten, in dat geval is zonder uitzondering het verschuldigde lesgeld in zijn geheel direct opeisbaar.
 4. In geval van schorsing, ontzegging van de toegang of verwijdering van het opleidingsinstituut (zie art. 7.f) blijft de verplichting tot betalen van het lesgeld onverminderd bestaan. Ook in dit geval is het verschuldigde lesgeld direct opeisbaar.

DE VOORWAARDEN VOOR HET ANNULEREN VAN EEN PROJECT AANGEBODEN DOOR AGAPEBELGIUM

Wanneer AgapeBelgium een cursus annuleert, betalen wij je inschrijvingsgeld integraal terug.

Wanneer een cursus, training of een gehele opleiding wegens overmacht op een andere datum moet plaatsvinden, dan behoudt AgapeBelgium het recht op het inschrijvingsgeld. Wanneer een student in deze situatie afziet van deelname, dan betaalt AgapeBelgium het inschrijvingsgeld integraal terug. Deze regeling geldt niet wanneer een opleidingsmodule verplaatst wordt. Deze kan nl in een andere jaargang altijd ingehaald worden, mocht de nieuw voorgestelde datum niet schikken. 

Voor eventuele andere kosten kan AgapeBelgium niet aansprakelijk gesteld worden.

Indien het project door de cursist wordt geannuleerd, geldt de volgende annuleringsregeling:

 1. Annulering geschiedt door een aangetekend schrijven bij langdurige opleidingen en trainingen. Bij andere projecten volstaat een email.
 2. Bij annulering tot 28 dagen voor aanvang van het project is de cursist 20% van het geld verschuldigd met een minimum van € 50,00.
 3. Bij annulering tussen 28 dagen en 14 dagen voor aanvang van project is de cursist 25% van het lesgeld verschuldigd met een minimum van € 50,00.
 4. Bij annulering minder dan 14 dagen voor aanvang van het project is de cursist het volledige lesgeld verschuldigd.
 5. Bevestiging van de opzegging wordt door het opleidingsinstituut elektronisch gedaan.

BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST

 1. De cursist kan een overeenkomst te allen tijde opzeggen. Tussentijdse beëindiging leidt niet tot restitutie van het lesgeld of het vervallen van de betaalplicht daarvan, behalve de prijs voor (nog) niet geleverd lesmateriaal.
 2. Alleen bij een overeenkomst op afstand heeft de cursist gedurende 14 dagen na het sluiten van een overeenkomst met betrekking tot een opleiding het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden.
 3. De cursist heeft in geval van ontbinding overeenkomstig lid b recht op kosteloze terugbetaling van wat hij/zij al heeft betaald. Het opleidingsinstituut betaalt zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen dertig dagen na de ontbinding terug.
 4. Geen recht op ontbinding overeenkomstig lid b bestaat, als het onderwijs door het opleidingsinstituut met instemming van de cursist is begonnen, voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.
 5. Bij overlijden van de cursist wordt de overeenkomst als beëindigd beschouwd met ingang van datum van overlijden.
 6. Het opleidingsinstituut is bevoegd eenzijdig de overeenkomst op te zeggen en te beëindigen, wanneer de cursist zich op dusdanige wijze gedraagt dat redelijkerwijs mag worden aan genomen dat de belangen en/of de veiligheid van het opleidingsinstituut of van andere cursisten daardoor ernstig worden geschaad. De verplichting tot betalen van het volledige lesgeld blijft daarbij onverminderd bestaan.

OVERMACHT

 1. In geval een opleiding of sessie(s) niet kan/kunnen doorgaan omwille van overmacht (onvoorzienbare en onvermijdbare omstandigheden, die niet te wijten zijn aan AgapeBelgium en die het onmogelijk maken om haar verplichtingen na te komen, bvb. natuurramp, staking, blokkade, opstand, epidemie/pandemie, weersomstandigheden, machinebreuk, brand, ontploffing) behoudt AgapeBelgium zich het recht voor deze uit te stellen, online te geven of te herplannen naar een latere datum en/of lesplaats, met behoud van de reeds gebeurde inschrijvingen, mits het aanbieden van een evenwaardig alternatief.
 2. Buiten gevallen van overmacht heeft AgapeBelgium het recht om een geplande, nog niet gestarte cursus te annuleren of te verplaatsen naar een andere datum en/of lesplaats, zonder dat zij hiervoor aansprakelijk kan gesteld worden en zonder schadevergoeding. In dat geval hebben de reeds ingeschreven cursisten het recht om zich uit te schrijven binnen de 2 weken na kennisgeving en wordt het reeds betaalde inschrijfgeld terugbetaald. 
 3. In het kader van de toenemende digitalisering en innovatie op gebied van hybrid learning, kan AgapeBelgium tijdens een langlopende opleiding met vast curriculum bepaalde klassikale sessies omzetten in online sessies, met de nodige aandacht voor omkadering en begeleiding, zonder dat dit aanleiding kan geven tot recht op uitschrijven of schadevergoeding.
 4. De cursist geeft bij inschrijving toestemming dat klassikale sessies kunnen worden opgenomen, waarbij hij/zij mogelijks in beeld komt. Deze worden uitsluitend gedeeld met de in die opleiding ingeschreven cursisten.
 5. Copyright: Alle cursusmateriaal - zowel de inhoud als het beeld/audiomateriaal, zowel in zijn geheel als in elk van de onderdelen, zowel bij klassikale als bij online opleidingen en webinars - is auteursrechtelijk beschermd en mag uitsluitend gebruikt worden door de cursist zelf, in het kader van de opleiding waarvoor hij/zij is ingeschreven. Niets ervan mag worden opgenomen (audio en/of visueel), doorgegeven, gedeeld, verspreid en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, elektronisch of op welke andere wijze ook, of in enig systeem voor het opslaan en opvragen van gegevens worden opgeslagen en/of consulteerbaar gemaakt, zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de docent/spreker en AgapeBelgium. Dit geldt ook met het oog op de naleving van de privacy/GDPR wetgeving.

 INVORDERING VAN HET LESGELD

Ongeacht het hiervoor bepaalde zal, indien de cursist in gebreke blijft met betaling van het verschuldigde lesgeld, tot incassomaatregelen worden overgegaan. Het nog te vorderen bedrag wordt verhoogd met de wettelijke rente en incasso- c.q. proceskosten.

MATERIALEN

Het opleidingsinstituut bepaalt welke materialen en boeken tijdens de opleiding gebruikt worden en welke materialen tijdens de opleiding ter beschikking gesteld worden. Boeken en materialen kunnen bij het opleidingsinstituut aangeschaft worden en worden na betaling eigendom van de cursist.

AANSPRAKELIJKHEID

 1. Het opleidingsinstituut is niet verantwoordelijk voor vermissing, beschadiging of diefstal van aan cursisten toebehorende voorwerpen.
 2. Alle schade door de cursist toegebracht, hetzij moedwillig hetzij door onachtzaamheid, zal op kosten van de cursist of zijn wettelijk vertegenwoordiger worden hersteld.
 3. De cursist is aansprakelijk voor beschadigingen aan kleding en andere eigendommen van derden.instituut bepaalt welke materialen en boeken tijdens de opleiding gebruikt worden en welke materialen tijdens de opleiding ter beschikking gesteld worden. Boeken en materialen kunnen bij het opleidingsinstituut aangeschaft worden en worden na betaling eigendom van de cursist.

LESTIJDEN EN PLAATS

 1. Het opleidingsinstituut is gerechtigd om in geval van onvoldoende aanmeldingen of anderszins de opleidingsdag of lestijd minimaal 14 dagen voor aanvang van de opleiding te wijzigen. Indien de cursist met deze wijziging niet kan instemmen, kan de cursist dit binnen 14 dagen, schriftelijk kenbaar maken en zal de overeenkomst, zonder kosten voor de cursist worden ontbonden en een gedane aanbetaling zal door het opleidingsinstituut worden gerestitueerd.
 2. Het opleidingsinstituut is gerechtigd in ernstige gevallen van overmacht de lestijden dan wel de plaats waar de lessen worden gegeven tussentijds te wijzigen. In een dergelijk geval van overmacht kan geen beroep worden gedaan op de ontbindende voorwaarde zoals genoemd onder lid a.
 3. De vakanties worden door het opleidingsinstituut vastgesteld en aan het begin van de opleiding bekendgemaakt.

AFWEZIGHEID EN HEREXAMENS

Indien een cursist voor een opleidingsdeel afwezig is, zal de cursist het gemiste onderdeel ten laatste in de volgende jaargang kunnen inhalen. Wanneer een cursist het opleidingsdeel tijdens de volgende jaargang mist, verliest de cursist het recht om kosteloos dit opleidingsdeel in te halen en blijft zijn afwezigheid geldend.

Wanneer een cursist in een examen (bijvoorbeeld stage, scriptie, portfolio, tentaminering) is afgewezen zal het opleidingsinstituut voor het volgen van herhalingslessen kosten aan de cursist in rekening brengen. De cursist dient deze kosten te voldoen, alvorens de extra lessen aanvangen.

AUTEURSRECHT

Het auteursrecht op het eigen lesmateriaal van het opleidingsinstituut berust bij het opleidingsinstituut. Het materiaal mag niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op enige andere wijze zonder voorgaande schriftelijke toestemming van het opleidingsinstituut.

HUISREGELS

 1. De cursist verbindt zich tot het volgen van alle tot de opleiding behorende lessen.
 2. De cursist verbindt zich al het opgegeven huiswerk, zowel theoretisch als praktisch, naar behoren te maken.
 3. Bij verzuim wegens ziekte of anderszins dient de cursist hiervan, onder opgave van reden, voor aanvang van de les, kennis te geven aan het opleidingsinstituut per email.
 4. De cursist verbindt zich tot het respecteren en het volgen van het ‘AgapeBelgium Practices Framework voor studenten’
 5. De cursist dient de werkplek schoon en verzorgd achter te laten. Etenswaren mogen niet genuttigd worden in de leslokalen.
 6. Op het opleidingsinstituut geldt een algeheel rookverbod in alle ruimten en is het verplicht om mobiele telefoons tijdens de lessen uit te schakelen.

GESCHILLEN

Bij geschillen tussen de cursist en het opleidingsinstituut over enig aspect dat samenhangt of voortvloeit uit de overeenkomst tussen het AgapeBelgium therapie- en opleidingsinstituut en de cursist, kan een klacht hierover aan de directie van het opleidingsinstituut worden toegezonden. De directie is verplicht om binnen 10 werkdagen schriftelijk te reageren op deze klacht. U kunt ook een melding voorleggen, hetzij schriftelijk, hetzij mondeling aan één de directie of het secretariaat van AgapeBelgium. Een melding is eerder een aandachtspunt en kent een minder ernstig karakter dan een klacht. Ook meldingen moeten gehoord worden, maar moeten niet noodzakelijk teruggekoppeld worden aan de melder.

AgapeBelgium werkt samen met een extern vertrouwenspersoon, Bart Verheyen. Als professioneel bemiddelaar en als vertrouwenspersoon kan hij de geschikte persoon zijn die jouw verhaal aanhoort en vrijblijvend advies kan geven. Bart Verheyen, die gebonden is aan zijn beroepsgeheim, kan twee soorten interventies plegen na het horen van jouw verhaal. Elke interventie is erop gericht om een oplossing te vinden in een vertrouwelijk en discreet kader: Bart Verheyen is te contacteren telefonisch op +32 475 57 36 12 of per email op bart.verheyen10@telenet.be

STUDIEGIDS

Druk- en zetfouten, prijswijzigingen en wijzigingen van de inhoud van de opleidingen in de studiegids voorbehouden.

 

Agape Belgium

Oude Heirweg 60
8851 Koolskamp

+32 51 81 99 51

©2024 Agape Belgium | Algemene voorwaarden | Privacybeleid | Juridische informatie | Covid19-informatie